ที่ สน 0018.1/ว 453 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปี 2566

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 453 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปี 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.