ที่ สน 0018.1/ว 15781 ลงวันที่15 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว 15781 ลงวันที่15 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.