ที่ สน 0018.1/ว5233 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงห้องส้วม/ห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอ ให้ได้มาตรฐานเพื่อบริการประชาชน

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว5233 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงห้องส้วม/ห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอ ให้ได้มาตรฐานเพื่อบริการประชาชน

Copyright © 2019. All rights reserved.