ประกาศ/ระเบียบ/ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3010 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 12 จังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนสถานที่ประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3010 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ […]

1 146 147 148 149 150 201
Copyright © 2019. All rights reserved.