ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15600 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือพุทธธรรม (ฉบับเดิม) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงปริณายก 26 มิถุนายน 2566

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15600 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือพุทธธรรม (ฉบับเดิม) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงปริณายก 26 มิถุนายน 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.