ที่ สน 0018.4/ว214 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4/ว214 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.