ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8511 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลการสำรวจวัดและสำนักสงฆ์ทั่วประเทศ

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8511 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลการสำรวจวัดและสำนักสงฆ์ทั่วประเทศ

Copyright © 2019. All rights reserved.