ที่ สน 0018.1/258 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย และอำเภอบ้านม่วง เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

ที่ สน 0018.1/258 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย และอำเภอบ้านม่วง เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

 

Copyright © 2019. All rights reserved.