ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8708 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เรียน นายทะเบียนอำเภอกุสุมาลย์ นายทะเบียนอำเภอวาริชภูมิ และนายทะเบียนอำเภอส่องดาว เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8708 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เรียน นายทะเบียนอำเภอกุสุมาลย์ นายทะเบียนอำเภอวาริชภูมิ และนายทะเบียนอำเภอส่องดาว เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.