ที่ สน 0018.1/8670 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เรื่อง การขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำประชาชนประจำตัวประชาชนของเทศบาลตำบลเชียงเครือ

ดาวโหลด: ที่ สน 0018.1/8670 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เรื่อง การขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำประชาชนประจำตัวประชาชนของเทศบาลตำบลเชียงเครือ

Copyright © 2019. All rights reserved.