ที่ สน 0018.1/ว 8749 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ สำหรับไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 8749 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ สำหรับไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม

Copyright © 2019. All rights reserved.