ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8813 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8813 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

Copyright © 2019. All rights reserved.