ที่ สน 0018.4/8807 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/8807 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

Copyright © 2019. All rights reserved.