ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8900 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ (AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8900 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ (AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.