ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8919 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8919 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์

Copyright © 2019. All rights reserved.