ที่ สน 0018.4/240 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศกองอาสารักษาดินแดน

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/240 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศกองอาสารักษาดินแดน 

Copyright © 2019. All rights reserved.