ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9596 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9596 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.