ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9597 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพรัราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9597 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพรัราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.