ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9676 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9676 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Copyright © 2019. All rights reserved.