ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9854 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9854 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.