ที่ สน 0018.1/ 9956 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST)

ที่ สน 0018.1/ 9956 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST)

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.