ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9974 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เรียน นานอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2566

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9974 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เรียน นานอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2566

Copyright © 2019. All rights reserved.