ที่ สน 0018.1/ว 9950 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. 2566

ที่ สน 0018.1/ว 9950 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. 2566

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.