ที่ สน 0018.1/ 9946 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ

 

ที่ สน 0018.1/ 9946 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ

Copyright © 2019. All rights reserved.