ที่ สน 0018.4(อส.)/ว188 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย จ่าจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขอพระราชทานยศและเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4(อส.)/ว188 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย จ่าจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขอพระราชทานยศและเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.