ที่ สน 0018.1/ว 14429 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 14429 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง

Copyright © 2019. All rights reserved.