ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 457 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 457 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

Copyright © 2019. All rights reserved.