ที่ สน 0018.1/ว 14470 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภออากาศอำนวย นิคมน้ำอูน กุดบาก และเต่างอย) เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 14470 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภออากาศอำนวย นิคมน้ำอูน กุดบาก และเต่างอย) เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

Copyright © 2019. All rights reserved.