ที่ สน 0018.1/ 14566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการช่วยราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ที่ สน 0018.1/ 14566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการช่วยราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งที่ สน.5044 ย้ายข้าราชการ

คำสั่งที่ สน.5045 ย้ายข้าราชการ

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.