ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว14989 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว14989 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี

Copyright © 2019. All rights reserved.