ที่ สน 0018.1/ ว496 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่ สน 0018.1/ ว496 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

Copyright © 2019. All rights reserved.