ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16105 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจและอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16105 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการประเมินตคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจและอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.