ที่ สน 0018.3/ว18424 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรและเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการในส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.3/ว18424 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรและเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการในส่วนภูมิภาค

Copyright © 2019. All rights reserved.