ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 20460 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการแผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 20460 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการแผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.