ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 648 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 648 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”

Copyright © 2019. All rights reserved.