ที่ สน 0018.1/ว 21562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการประเมินและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมการปกครอง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 21562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการประเมินและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมการปกครอง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.