ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/522 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำคู่มือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครองตามกฏหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เล่ม 1

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/522 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครองตามกฏหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เล่ม 1

Copyright © 2019. All rights reserved.