ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว995 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว995 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)

Copyright © 2019. All rights reserved.