ที่ สน 0018.1/ 1258 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ไตรมาสที่ 1 และข้อสั่งการ

ที่ สน 0018.1/ 1258 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ไตรมาสที่ 1 และข้อสั่งการ

Copyright © 2019. All rights reserved.