ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1639 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของคณะกรรมการหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1639 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของคณะกรรมการหมู่บ้าน

Copyright © 2019. All rights reserved.