ที่ สน 0018.4/ว2179 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครองจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว2179 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครองจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Copyright © 2019. All rights reserved.