ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว2204 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน กิจกรรม : ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักาาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว2204 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน กิจกรรม : ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักาาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

Copyright © 2019. All rights reserved.