ที่ สน 0018.1/ว2978 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเพ่งและทางอาญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

ที่ สน 0018.1/ว2978 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเพ่งและทางอาญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

Copyright © 2019. All rights reserved.