ที่ สน 0018.1/ว2981 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง บันทึกคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในกาดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

ที่ สน 0018.1/ว2981 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง บันทึกคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในกาดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

 

Copyright © 2019. All rights reserved.