ที่ สน 0018.1/ว2983 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย

ที่ สน 0018.1/ว2983 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย

Copyright © 2019. All rights reserved.