ที่ สน 0018.1/ว 3646 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เรื่อง การสำรวจและการขอทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว 3646 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เรื่อง การสำรวจและการขอทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.