ที่ สน 0018.1/ว 3608 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ที่ สน 0018.1/ว 3608 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.