ที่ สน 0018.1/ว 3644 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การย้ายข้าราชการ และการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ที่ สน 0018.1/ว 3644 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การย้ายข้าราชการ และการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 

Copyright © 2019. All rights reserved.