ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3755 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566)

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3755 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566)

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.