ที่ สน 0018.1/ว 3958 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว 3958 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด

Copyright © 2019. All rights reserved.